Õppekorralduse Alused

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

____________________________________________________________________________

1. Üldsätted
1.1. Osteopaatia Akadeemia, inglise keeles School of Osteopathy in Estonia, (edaspidi kool) pidajaks on OÜ Viuer, reg. nr. 12398203
1.2. Kool on täiskasvanute täiendkoolitusasutus.
1.3. Kool korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust osteopaatia valdkonnas.
1.4. Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn, Peterburi tee 2F
1.5. Kooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeeleks on eesti keel
1.6. Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast õppekorralduskava alustest.

Osteopaatia Akadeemia õppekava vastab Osteopaadi teenuse standardile: EN 16686 2015

Pärast meie kooli lõpetamist saab Euroopas kehtiva, osteopaadi eriala baasharidust kinnitava tunnistuse ja diplomi.
MTÜ BOA(Balti Osteopaatide Assotsiatsioon, www.e-boa.ee) litsentseerib Eestis osteopaate, kes litsentsi omandamisel saavad  EFFO ( European Federation and Forum for Osteopathy) liikmeks.
Osteopaatia Akadeemia lõpetanu saab taotleda litsentsi, olles eelnevalt töötanud osteopaadina vähemalt üks aasta.

2. Struktuur
2.1. Koolil on õppeosakond.
2.2. Õppeosakonna tegevust juhib kooli direktor, kellele alluvad õpetajad.

3. Kooli direktori määrab kooli pidaja juhatus
3.1. Kooli direktori pädevus:
3.1.1. Direktor juhib kooli. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
3.1.2. Direktori pädevuses on lepingute sõlmimine kooli töötajate ja õpilastega
3.2. Kooli direktori ülesanded:
3.2.1. Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud kooli vajaduste ja tema ülesannete täitmisega.
3.2.2. Direktor esitab pidajale kord kuue kuu jooksul ülevaate kooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.
3.2.3. Direktor esitab õppekorralduskava muutmisettepanekud kinnitamiseks akadeemia pidajale.
3.2.4. Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.
3.3. Akadeemia pidaja võib direktori sõltumata põhjusest tagasi kutsuda töölepingu seaduses ettenähtud alustel.
3.4. Direktor võib tagasi astuda sõltumata põhjusest isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal.

4.Õppekorralduse muutmise kord
4.1.    Kooli õppekorralduse muudatused kinnitab kooli pidaja

5. Õppekorralduse alused
5.1.    Õppekorralduse aluseks on ekspertide poolt koostatud Euroopas kehtiva, Osteopaadi teenuse standardiga EN 16686 2015 kooskõlas ja pidaja poolt kinnitatud õppekava.
5.2.    Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:
5.2.1. Õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
5.2.2. Õpingute alustamise tingimused;
5.2.3. Õppekava nimetus;
5.2.4. Õppekeel;
5.2.5. Õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;
5.2.6. Õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;
5.2.7. Õpingute lõpetamise nõuded;
5.2.8. Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;
5.2.9. Õppe ruumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.
5.3.   Õppetööd viiakse läbi seminari vormis, vastavalt õppekavas esitatud struktuurile.
5.4.   Õppekeskkonna kirjeldus:
Auditoorne töö toimub ruumis, kus on arvuti, tahvel, ekraan ning
on olemas internetiühendus. Vajalikud anatoomilised mulaažid. Raamatukogu.
Toolid ja lauad , mis on on vajadusel reguleeritavad.

6. Õppuri kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord
6.1.   Õppur võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel, kui ta on täitnud õppekavas mainitud tingimused.
6.2.   Otsuse õppuri kooli vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor.
6.3.   Õppur arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õppuri ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud tingimuste täitmata jätmisel.
6.4.   Kool loetakse lõpetatuks, kui õppur on täitnud õppekava täies mahus.
6.5.   Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus ja diplom

7. Õppuri õigused ja kohustused
7.1.   Õppuril on õigus:
7.1.1. Nõuda heatasemelist haridust;
7.1.2. Saada teavet kooli õppekorralduse ja õppekava kohta;
7.1.3. Lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
7.2.   Õppur on kohustatud:
7.2.1. Järgima kooli sisekorda ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte;
7.2.2. Osalema õppetöös;
7.2.3. Täitma kooli ja õppuri vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

8. Andragoogide õigused ja kohustused
8.1.    Andragoogidel on õigus:
8.1.1. Saada kooli direktorilt teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada kooli direktorile ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks;
8.1.2. Saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid ja turvalised töötingimused.
8.2.    Andragoogidel on kohustus:
8.2.1. Tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;
8.2.2. Luua õppekeskkond, mis tugineb õpilaste ja andragoogide vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl;
8.2.2. Tagada kooli häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.

9. Teiste töötajate õigused ja kohustused
9.1.   Teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

10. Õppemaks
10.1.   Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust.
10.2.   Õppemaksu suurus määratletakse kooli ja õppuri vahelises lepingus.
10.3.   Õppemaksu ei tagastata;
10.3.1. Kui õppur katkestab õpingud jooksval õppeaastal
10.3.2. Kui õppur on rikkunud kooliga sõlmitud lepingu tingimusi.
10.4.   Rahalist õppetoetust ei jagata.

11. Kooli tegevuse lõpetamise kord
11.1.    Pidaja on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras kooli tegevuse lõpetamise, kui:
11.1.1. Pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
11.1.2. Pidaja on võtnud vastu otsuse, et kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;
11.1.3. Lõpetamine on seadusega ette nähtud.
11.2.    Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, töötajatele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.