õppekava

OSTEOPAATIA AKADEEMIA ÕPPEKAVA

Tasumine:

Õppemaks ühel aastal 5000.-

Kooliga lepingu sõlmimisel tuleb tasuda kahe mooduli maksumus 1000.-

Edaspidi ennem seminari algust 500.- vastavalt esitatud arvele.

Nimetus:
Mittestatsionaarne Osteopaadi baasõpe
Õppekeel:
Eesti keel
Õppekava maht:
4800 tundi

Õppekava maht hõlmab:

Kontaktõpe (KÕ): 1485 tundi
Kontaktõpe toimub loengu vormis.
Grupipraktika (GP): 200 tundi
Koolituse grupipraktika seisneb osteopaatia tehnikate kasutamist kaasõpilaste peal ja omakorda õpitud tehnikate kogemist „modellina“
E – koolitus (EK): 1740 tundi
E-koolitus seisneb E-kooli vahendusel õppematerjalide omandamist ja teadmiste kontrolli teostamist
Iseseisev töö (IT): 1357 tundi
Iseseisev töö seisneb kursusetöö ning lõputöö koostamises, koolitusseminaril vabalt valitud või õpetaja poolt antud teema kohta ning selle õpetajate ja kaasõpilaste ees kaitsmist. Koos mentoriga kliinilisi praktikaid (KP), iseseisvat praktikat (IP).
Koolituse iseseisev praktika seisneb kooli õpetajate või vähemalt 5 aastase töökogemusega, kooli direktoriga kooskõlastatud, osteopaadi mentorluse abil praktiliste tööde teostamist. Mentoriks sobib osteopaat, kes on Balti Osteopaatide Assotsiatsiooni liige, kelle osteopaadina töötamise tööstaaž on vähemalt 3 aastat
Praktika kaitsmine toimub kliinilise eksami vormis.
Õppe eesmärgid:
Õppe peamiseks eesmärgiks on osteopaatia põhiprintsiipide omandamine.
Nendeks printsiipideks on:
Inimene on dünaamiline ja funktsionaalne tervik, kelle seisundit mõjutab keha, mõistus ja hing; kui üks süsteemiosa muutub, muudab see terve süsteemi tasakaalu.
Kehal on eneseregulatsioonimehhanismid ja on olemuselt isetervenev. Inimene püüab alati taastada omaenda dünaamilist tasakaalu ja saavutada homöostaasi.
Struktuur ja funktsioon on inimolendi kõigil tasanditel vastastikku seotud
ESIMESE KÜMNE ÕPPEMOODULI KOOLITUSE LÄBINU
On teadlik osteopaatia kontseptsioonist ja filosoofiast, ning suudab orienteeruda funktsionaalses anatoomias.
On endale selgeks teinud inimorganismi füsioloogilised seosed, teooria ja üldised osteopaatilised tehnikad, ning suudab neid teadmisi rakendada.
omandab strukturaalse osteopaatia lihas energeetilise tehnika biomehaanika ja füsioloogia põhimõtted.
Oskab kasutada üldiseid osteopaatilisi manipulatsioone.
Tunneb ja suudab kasutada tehnikaid tugi liikumisaparaadi tasakaalustamiseks.
Oskab kasutada strukturaalse osteopaatia otsetehnikad ja “pikahoova” tehnikaid
Omandab kraniaalse osteopaatia teooria ja suudab vastavaid osteopaatilisi manipulatsioone rakendada.
Saab selgeks müofastsiaalse osteopaatia anatoomia ja füsioloogia ning suudab läbi viia diagnostilised testid ja teha korrektsiooni.
Valdab Chapmani neurolümfaatilisi punkte.
On omandanud teadmised osteopaatilise anatoomia, füsioloogia kohta.
TEISE KÜMNE ÕPPEMOODULI KOOLITUSE LÄBINU
Omandab teadmised neuroloogia praktilisest anatoomiast ja osteopaatilisest füsioloogiast.
Omandab kraniaalse osteopaatia patoloogia, kliinilised tunnused ja osteopaatilised tehnikad
Saab ülevaate röntgenoloogiast ja teadmised ülesvõtete lugemiseks.
Omandab algtõed ja lihtsamad võtted vistseraalse osteopaatia kohta, osteopaatilise pediaatria ja raseduspatoloogia kohta.
Suudab kasutada müofastsiaalse osteopaatia kõiki tehnikaid
KOLMANDA KÜMNE ÕPPEMOODULI KOOLITUSE LÄBINU
Teeb endale arusaadavaks günekoloogia osteopaatilised seosed, patoloogia ja kasutatavad korrektsiooni tehnikad.
Saab teadmised vistseraalse osteopaatia ja osteopaatilise pediaatria kohta, suudab vastavaid tehnikaid rakendada ja seoseid mõista.
On teadlik veresoonte erinevatest manipulatsioonidest.
suudab mõista tsirkulatoorset osteopaatiat ja kasutada vastavaid tehnikaid.(lümfotrenaaž ja närvipuu manipulatsioonid.)
Omandab suure kiirusega väikese amplituudiga korrektsiooni tehnikad tugi liikumisaparaadil.
Valdab pehmekoeteraapia erinevaid käsitlusi.
VIIMASE VIIE ÕPPEMOODULI KOOLITUSE LÄBINU
Omandab individuaalse strukturaalosteopaatia praktika
Omandab individuaalne kraniaalosteopaatia praktika
Omandab individuaalse vistseraalosteopaatia praktika
On saanud positiivse tulemuse diplomitöö kaitsmisel
Õppeaja kestus:
Mittestatsionaarne õpe töötavale inimesele koosneb 35 õppemoodulist ja kestab kolm ja pool aastat, mille jooksul läbitakse seitse(7) alarühma teema blokki.
Auditoorne õpe viiakse läbi üks ( 1) kord kuus viiel päeval, kümnel (10) kuul aastas, millele lisandub teadmiste omandamine E-kooli vahendusel ja iseseisev töö.
Õppekeskkond:
Koolitus toimub kaasaegselt sisustatud õpperuumides.
Teoreetiline õpe viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud ning esitlustehnikaga varustatud ruumis. Võimalus kasutada kooli, erialase kirjandusega varustatud raamatukogu.
Praktika toimub praktika teostamiseks eraldatud ruumides.
Kooli ruumides järgitakse kodukorda.
Kodukord on kokkulepe kõigile Osteopaatia Akadeemia koolikogukonna liikmetele, ühise õppimist, töötamist ja koos tegutsemist soodustava keskkonna loomiseks.
Osteopaatia Akadeemias õpivad kõik – nii õppurid kui õppejõud.
Osteopaatia Akadeemia õppur:
• Austab kaasõppureid, õppejõude, iseennast ja teisi inimesi;
• On täpne, väärtustab enda ja teiste aega ja tööd;
• On aus, käitub igas olukorras korrektselt;
• Hoiab enda ja teiste füüsilist ja vaimset tervist;
• Peab kinni kokkulepitud lubadustest;
• Hoiab enda, kaasõpilaste ja akadeemia vara;
• Suhtlemiseks kasutab taskutelefoni väljaspool loenguruumi;
• Kasutab mugavaid vahetusriideid ja vahetus jalatseid;
• Maniküür on minimaalne, küüned hoiab lühikesed;
• Kasutatud nõud peseb ja paigutab ettenähtud kohale;
• Päeva lõppedes korrastab oma asjad ja töökoha;

Osteopaatia Akadeemias kehtiv Kodukord lähtub järgmistest eetilistest tõekspidamistest, millele akadeemia loomisel tugineti:
Austan
Mõistan, et elu on ime, mille ees on põhjust aukartust tunda.
Hindan nii enda kui teiste tundeid, nii rõõmu kui kannatust.
Sallin
Tunnistan teise inimese õigust erinevatele seisukohtadele ja erinevustele.
Mõistan, et peame olema piisavalt sarnased, et üksteist mõista, aga piisavalt erinevad, et üksteist rikastada.
Avaldan oma arvamust, juhul kui kritiseerin, siis tegevust, mitte inimest.
Olen eeskujuks
Mõistan, et iga inimene on teistele kogu aeg eeskujuks.
Püüan olla heaks eeskujuks.
Olen iga päev oma teo ja mõttega Osteopaatia Akadeemia õhkkonna looja.
Kuulan
Märkan, näen, kuulen ja mõistan teist inimest.
Kui minu poole pöördutakse, austan teist inimest sellega, et kuulan tähelepanelikult ja püüan mõista.
Kuulan rohkem kui räägin.
Aitan
Olen alati valmis toetama, kui tuge küsitakse. Loon teistele tingimusi arenemiseks.
Olen õnnelik
Mõistan, et igal asjal on ka positiivne külg, millele toetuda. Rõõmustan nii enda kui teiste õnnestumiste üle. Mõistan, et igas olukorras saab olla õnnelik.
Kui võitlen, siis millegi eest, mitte kellegi vastu.
Unistan
Usun, et suured asjad algavad suurtest unistustest. Julgen unistada ja õpin unistusi teostama.
Õppevormid ja meetodid:
Loeng, töötoad ja seminarid, E-õpe, konsultatsioonid, iseseisev õppimine , kirjaliktöö, juhendatud praktika, patsiendikaart.
Loengud: neis edastatakse ja kommenteeritakse võtme teemat, mis põhineb tõenduspõhisel teabel, stimuleerib kriitilist mõtlemist ja arutelu ning innustab õppureid ise oma teadmisi ja arusaamu avardama
Töötoad ja seminarid: enamasti hõlmavad need tööd väikestes rühmades, oskuste lihvimist, arutelu ja ettekandeid
Konsultatsioonid: need võivad toetada enesehindamise protsessi ning juhendaja soovitusi ja tagasisidet. Samuti toetavad need individuaalset või rühmatööd ja lõputööks valmistumist.
Iseseisvalt juhitud ja suunitletud õppimine: see on oluline osa õppekavast. See võib hõlmata konkreetseteks ülesanneteks valmistumist, kordamist/arutelu, osteopaatiatehnikate praktikat ja ressursipõhise õppe kasutamist, sh elektrooniliselt ja muudes formaatides kättesaadavad õppevahendid ja E-kool.
Kirjalik töö (hõlmab ka lõputööd): enamasti teostavad õppurid individuaalse osteopaatiateemalise uurimisprojekti või -töö individuaalselt.
Juhendatud praktika: osteopaadi töövõtete kasutamine juhendaja juuresolekul.
Õpingute alustamise tingimused:
Õppurilt eeldame piisavat emotsionaalset küpsust koolituse tingimustega toimetulekuks ning huvi, entusiasmi ja valmisolekut õppida ja praktiseerida nii üheskoos kui iseseisvalt.
Kooli astumiseks on vajalikud :
• Esitada sooviavaldus ja motivatsiooni kiri
• Sõlmida Koolitusleping.
Õppekava sisu:
Õppekavas on õppeained, mis annavad osteopaadina tegutsemiseks vajalikud oskused ja teadmised ning põhiaineid toetavad õppeained,
Osteopaatia ajalugu, kontseptsioon ja filosoofia 23 tundi kontaktõpet , 5 tundi iseseisvat tööd.
Inimkeha funktsionaalne anatoomia 112 tundi kontaktõpet ja 9 tundi iseseisvat tööd.
Inimkeha füsioloogia 800 tundi kontaktõpet/ e-kooli materjalid ja 8 tundi iseseisvat tööd
Neuroloogia: 168 tundi kontaktõpet ja grupi praktikat 9 tundi
Praktiline anatoomia ja osteopaatiline füsioloogia
Patofüsioloogia ja patoloogia
Röntgenoloogia: 40 tundi kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd
Röntgenoloogilise vaatluse metodoloogia ja diagnostika
Tugisamba-, suurte- ja väikeste liigeste radiograafiline diagnostika
Strukturaalne osteopaatia: 175 tundi kontaktõpet ja grupi praktikat 56 tundi
Lihasenergeetilise tehnika biomehhaanika, füsioloogia ja põhimõtted
Lihasenergeetiline tehnika vaagnal, alaseljal ja alajäsemetel
Lihasenergeetiline tehnika nimmepiirkonnas, rinnakorvil ja roietel.
Lihasenergeetiline tehnika kaelal ja ülajäsemetel
Müofastsiaalne osteopaatia: 40 tundi kontaktõpet ja gruppi praktikat 24 tundi
Anatoomia ja füsioloogia
Diagnostilised testid ,funktsionaalse seisundi hindamine ja korrektsiooni tehnikad
Neuromuskulaarne massaaž
Kraniaalne osteopaatia: 147 tundi kontaktõpet ja grupi praktikat 66 tundi
Koljuluude anatoomia ja füsioloogia
Koljuluude patofüsioloogia
Osteopaatiline patoloogia
Koljuluude diagnostilised testid ja korrektsioon
Kliinilised tunnused
Hambumushäired
Tsirkulatoorne osteopaatia: 42 tundi kontaktõpet, iseseisvat tööd 5 tundi ja grupi praktikat 10 tundi
Lümfisüsteemi anatoomia ja füsioloogia
Lümfodrenaazi tehnikad
Veresoonte manipulatsioonid.
Chapmani refeleksid
Vistseraalne osteopaatia: 162 tundi kontaktõpet ja grupi praktikat 63 tundi
Kõhuõõne organite anatoomia-füsioloogia.
Seedeorganite vistseraalne osteopaatia
Kõri-neelu anatoomia,tehnikad.
Südame-kopsu süsteemid.
Günekoloogia: 40tundi kontaktõpet ja grupi praktikat 20 tundi
Eesnääre: anatoomia, füsioloogia, patofüsioloogia, testimine, korrektsioon
Emakas, munajuhad, munasarjad: anatoomia, füsioloogia, patofüsioloogia, testimine, korrektsioon
Pediaatria, rasedus, raseduspataloogia 150 tundi kontaktõpet, iseseisvat tööd 15 tundi, grupi praktikat 20 tundi
Laste osteopaatilise ravi metodoloogia
Vaagnaluude biomehhaanika sünnituse ajal.
Sünnituse biomehhaanika sõltuvalt loote asendist.
Osteopaatilised konfliktid sünnituse ajal.
Laste luusiseste kahjustuste korrektsioonitehnikad: kuklaluu, kiilluu, laubaluu, kiiruluude ja oimuluude puhul.
Peamised probleemid, mis naistel sünnituse ajal esinevad või tekkida võivad.
Korrektsioonitehnikad, mis kõrvaldavad disfunktsioonid.
Raseda ettevalmistamine sünnitamiseks.
Osteopaatilised tehnikad, mida sünnituse ajal kasutada.
Iseseisev praktika, koostöös mentoriga 736 tundi
Lõputöö ettevalmistus: iseseisevat tööd 460 tundi
Õppejõud:
Täiskasvanute koolitaja:
• lähtub oma kutsetegevuses eelkõige õppija vajadustest ja huvidest ning respekteerib õppijat kui endaga võrdset partnerit;
• lähtub oma tegevuses sotsiaalse võrdsuse põhimõttest ja kohtleb inimesi võrdväärselt, vaatamata nende staatusele, hariduslikule taustale, soole ja rassile;
• arvestab koolitatavate individuaalseid erinevusi;
• usub inimese õppimisvõimesse ning tema potentsiaali oma probleeme lahendada;
• loob koolituseks tingimused, mis võimaldavad üksikisikul või grupil iseennast ja teisi kahjustamata teostada oma potentsiaal parimal võimalikul viisil;
• kannab täit vastutust enda poolt öeldu ja tehtu suhtes;
• austab inimeste õigust privaatsusele ja neid puudutava informatsiooni kaitsele.
• viib läbi koolitusi ja kasutab meetodeid oma pädevuse ulatuses parimal tasemel;
• on teadlik, et võib eksida ning on valmis oma seisukohti revideerima;
• teab oma pädevuspiire ja hoidub nende ületamisest.
Õppejõudude nimekiri: LINK


Õpingute lõpetamise nõuded, kontroll ja hindamine.
Kõik hindamised toimuvad skaalal arvestatud või mittearvestatud.
Õpitud teadmiste kontrollimine toimub suuliste ja praktiliste testide vormis .
Testid (vahearvestused) on sooritatud positiivselt, loetakse arvestatuks, kui õpilane pole eksinud osteopaatia põhitõdede vastu ja vähemalt 70 % esitatud põhjuse-tagajärje seostest on õiged.
Teoreetilise või praktilise vahearvestuste mitterahuldava tulemuse korral selgitatakse õppurile tema tehtud vigu ja tal on õigus kordus soorituseks ühe kuu jooksul peale ebaõnnestunud sooritust.

Õppurite teadmiste ja oskuste kontrolli kursuse lõpus teostavad Balti Osteopaatide Assotsiatsiooni liikmed, vähemalt viie aastase töökogemusega litsentseeritud osteopaadid, kes on kooli direktori poolt eksamineerimis komisjoni liikmeteks kinnitatud.
Lõpueksam toimub kliinilise eksami vormis, suuliste küsimuste – vastustega, mille käigus hinnatakse nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi oskusi osteopaadi pädevuse hindamiseks.
Lõpueksam on Eesti keeles.( Vajadusel tõlge eksamineeritava kulul)
Lõpueksamile eelneb lõputöö koostamine, mille esitamine on võimalik peale lõpueksami sooritamist. Lõputöö teemad kooskõlastatakse Kooli ja õppuri vahel, hiljemalt kolmanda aasta lõpus.
Lõpueksamile pääsu eelduseks on:
• 100%osalus kontaktõppe tundides
• täies mahus tehtud praktika
Lõppueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on vastanud õigesti vähemalt 70 % küsimustest ja praktilises töös on järginud osteopaatia põhitõdesid ja manipulatsioone.
Kui kooli lõpueksam jääb sooritamata, on õppuril õigus sooritada korduseksam järgmisel aastal.
Kool loetakse lõpetatuks, kui lõpueksam on sooritatud.
Kooli edukalt lõpetanule omistatakse osteopaadi kvalifikatsiooni tõendav tunnistus ja diplom.
Tagasiside kogumine:
Koolituse kestel koguvad koolitusjuhid ja koolitajad õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.
Iga seminari lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe, mis olenevalt koolitusest täidetakse paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt.
Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava) ning koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.

Õppekava õpiväljundid:
Õppekava läbinud õppur on omandanud endale järgmised osteopaadi pädevused:

• Osteopaatia ajalugu, põhimõtted ja lähenemine tervishoiule;

• Põhiteadusharud, mis on olulised osteopaatia praktikas;

• Anamnees ja raviplaan;

• Teadmised manuaalsetest ravisekkumise mehhanismidest ja biokeemilisest-, rakutasandi- ja üldanatoomilisest ravivastusest;

• Võime hinnata kriitiliselt meditsiinilist ja teaduslikku kirjandust ning kasutada praktikas asjakohast ja ajakohast teavet;

• Palpeerimis pädevus ja kliinilised oskused keha väärtalitluse diagnoosimiseks põhirõhuga osteopaatilisel diagnoosil;

• Pädevus mitmekülgsetes osteopaatilistes oskustes;

• Pädevus füüsilise läbivaatuse teostamiseks ning asjakohaste proovide ja andmete, sh pildidiagnostika ja laboritulemuste             mõistmise osas;

• Teadmised ja oskused diagnostikas ja osteopaatilises ravis osteopaatiamudelite ja tulemuste hindamise abil;

• Põhjalikud teadmised osteopaatilise ravi näidustuste ning teatud osteopaatiliste võtete vastunäidustuste kohta;

• Tervishoiu eetilised ja juriidilised aspektid;

• Baasteadmised üldkasutatavast tavameditsiinist ning täiendavast ja alternatiivsest meditsiinist;

• Teadmised praktika-, finants- ja andmehaldusest ning osteopaatiapraktikaga seotud eeskirjadest;

• Eneseteadlikkus ja enesekriitika oskus ning võime vastata positiivselt patsientide ja kolleegide tagasisideltõ

Osteopaatia Akadeemia uus kursus alustab 2024