Helista+372 5557 7338

Osteopaatia Erakooli Õppekava

Õppekava nimetus

Osteopaadi täiendõpe
( Õppekava on koostatud meditsiinilise hariduse saanud, tervishoiutöötaja kutset omavate inimeste mittestatsionaarseks täiendõppeks.)

Õppekeel

Eesti keel, vene keel

Õppekava maht kokku (koos iseseisva töö ja praktika osakaaluga)

2550 tundi

Iseseisva töö osakaal

504 tundi

Iseseisev töö seisneb läbitud koolitusseminaril vabalt valitud või õpetaja poolt antud teema kohta kooliaasta lõpuks, kursusetöö ning lõputöö koostamist, õpetajate ja kaasõpilaste ees kaitsmist.

Eeltoodud koolituse mahust moodustab praktika

1008 tundi ,millest kursuse grupipraktika maht on 272 ja iseseisva praktika maht on 736 tundi.

Koolituse grupipraktika seineb osteopaatia tehnikate kasutamist kaasõpilaste peal ja omakorda õpitud tehnikate kogemist „modellina“

Koolituse iseseisev praktika seisneb kooli õpetajate või vähemalt 5 aastase töökogemusega, kooli direktoriga kooskõlastatud, osteopaadi mentorluse abil praktiliste tööde teostamist. Praktika kaitsmine toimub pärast iseseisva praktika tundide tegemist ja seisneb oma kursuse ja õpetajate ees praktilise töö tegemises koos selgituste andmisega tehtavale tööle.

PS Mentoriks sobib osteopaat, kes on Balti Osteopaatide Assotsiatsiooni liige, kelle osteopaadina töötamise tööstaaz on vähemalt 5 aastat

Õppe eesmärgid

 1. Koolitus on üles ehitatud nii, et kolme aasta jooksul läbitakse 7 alarühma teema blokki ,mis on jaotatud omakorda mooduliteks.
 2. Õppe peamiseks eesmärgiks on osteopaatia põhiprintsiipide omandamine. Nendeks printsiipideks on:
 3. Inimene on dünaamiline ja funktsionaalne tervik, kelle terviseseisundit mõjutab keha, mõistus ja hing; kui üks süsteemiosa muutub, kahjustab see tervet süsteemi tasakaalu
 4. Kehal on eneseregulatsioonimehhanismid ja on olemuselt isetervenev. Inimene püüab alati taastada omaenda dünaamilist tasakaalu ja saavutada homöostaasi
 5. Struktuur ja funktsioon on inimolendi kõigil tasanditel vastastikku seotud

Esimese aasta koolituse läbinu

 1. on teadlik osteopaatia konseptsioonist ja filosoofiast, ning suudab orienteeruda funktsionaalses anatoomias.
 2. on endale selgeks teinud inimorganismi füsioloogilised seosed, teooria ja üldised osteopaatilised tehnikad, ning suudab neid teadmisi rakendada.
 3. omandab strukturaalse osteopaatia lihas energeetilise tehnika biomehaanika, füsioloogia ja põhimõtted.
 4. oskab kasutada üldiseid osteopaatilisi manipulatsioone.
 5. tunneb ja suudab kasutada tehnikaid tugiliikumisaparaadi tasakaalustamiseks, oskab kasutada strukturaalse osteopaatia otsetehnikad ja “pikahoova” tehnikaid
 6. omandab kraniaalse osteopaatia teooria ja suudab vastavaid osteopaatilisi manipulatsioone rakendada.
 7. saab selgeks müafastsiaalse osteopaatia anatoomia ja füsioloogia, suudab läbi viia diagnostilised testid ja teha korrektsiooni.
 8. Valdab Chapmani neurolümfaatilisi punkte.

Teise aasta koolituse läbinu

 1. omandab teadmised neuroloogia praktilisest anatoomiast ja osteopaatilisest füsioloogiast.
 2. omandab kraniaalse osteopaatia patoloogia, kliinilised tunnused ja osteopaatilised tehnikad
 3. saab ülevaate röntgenoloogiast ja teadmised ülesvõtete lugemiseks.
 4. omandab algtõed ja lihtsamad võtted vistseraalse osteopaatia kohta,osteopaatilise pediaatria ja raseduspatoloogia kohta.
 5. suudab kasutada müofastsiaalse osteopaatia kõiki tehnikaid

Kolmanda aasta koolituse läbinu

 1. saab selgeks günekoloogia osteopaatilised seosed, patoloogia ja kasutatavad korrektsiooni tehnikad.
 2. omandab vistseraalse osteopaatia ja osteopaatilise pediaatria, suudab vastavaid tehnikaid rakendada ja seoseid mõista.
 3. on teadlik veresoonte erinevatest manipulatsioonidest.
 4. suudab mõista tsirkulatoorset osteopaatiat ja kasutada vastavaid tehnikaid.(lümfotrenaaž ja närvipuu manipulatsioonid.)
 5. omandab suure kiirusega väikese amplituudiga korrektsiooni tehnikad tugiliikumisaparaadil,valdab pehmekoeteraapia erinevaid käsitlusi.

Õppeaja kestus

Mittestatsionaarne täiendõpe töötavale inimesele kestab kolm aastat, kogumahuga 150 kontaktõppepäeva.

Auditoorne õpe viiakse läbi kord kuus viiel järjestikusel päeval, 10 kuul aastas, millele lisandub praktika ja iseseisev töö.

Õppevormid ja meetodid

Loeng,töötoad ja seminarid, konsultatsioonid,iseseisev õppimine , kirjaliktöö, juhendatud praktika, patsiendikaart . 

Loengud: neis edastatakse ja kommenteeritakse võtmeteemat, mis põhineb tõenduspõhisel teabel, stimuleerib kriitilist mõtlemist ja arutelu ning innustab õppureid ise oma teadmisi ja arusaamu avardama

Töötoad ja seminarid: enamasti hõlmavad need tööd väikestes rühmades, oskuste lihvimist, arutelu ja ettekandeid

Konsultatsioonid: need võivad toetada enesehindamise protsessi ning juhendaja soovitusi ja tagasisidet. Samuti toetavad need individuaalset või rühmatööd ja lõputööks valmistumist.

Iseseisvalt juhitud ja suunitletud õppimine: see on oluline osa õppekavast. See võib hõlmata konkreetseteks ülesanneteks valmistumist, kordamist/arutelu, osteopaatiatehnikate praktikat ja ressursipõhise õppe kasutamist, sh elektrooniliselt ja muudes formaatides kättesaadavad õppevahendid. On oluline, et õppijad oleksid piisavalt ette valmistunud, neid juhendataks ja toetataks, et nad saaksid iseseisvaks õppimiseks välja töötada ja järjepidevalt kasutada efektiivseid strateegiaid

Kirjalik töö(hõlmab ka lõputööd): enamasti teostavad õppurid individuaalse osteopaatiateemalise uurimisprojekti või -töö individuaalselt

Juhendatud praktika: osteopaadi töövõtete kasutamine juhendaja juuresolekul.

Õpingute alustamise tingimused

Õppurilt eeldame piisavat emotsionaalset küpsust koolituse tingimustega toimetulekuks ning huvi, entusiasmi ja valmisolekut õppida ja praktiseerida nii üheskoos kui iseseisvalt.

Kooli astumiseks on vajalikud:

 1. Sooviavaldus
 2. Vähemalt 7 õpilase ja maksimaalselt 18 õpilase esitatud sooviavaldus
 3. Meditsiinilist haridust tõendav diplom (mis kinnitab vähemalt 3 aastase meditsiinilise kallakuga õppekava edukat läbimist) ja töökogemus tervishoiu süsteemis.
 4. Õppur on läbinud vestlusvooru.
 5. Õppuri ja Kooli vaheline Koolitusleping on sõlmitud.

Õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega

Õppekavas on õppeained, mis annavad osteopaadina tegutsemiseks vajalikud oskused ja teadmised ning põhiaineid toetavad õppeained, mis on põhiainete omandamise eelduseks ja nende paremaks mõistmiseks.

Osteopaatia ajalugu,konseptsioon ja filoisoofia 23 tundi kontaktõpet , 5 tundi iseseisvat tööd.
Inimkeha funktsionaalne anatoomia 112 tundi kontaktõpet ja 9 tundi iseseisvat tööd.

Inimkeha füsioloogia 39 tundi kontaktõpet ja 8 tundi iseseisvat tööd

Neuroloogia: 68 tundi kontaktõpet ja grupi praktikat 9 tundi

 1. Praktiline anatoomia ja osteopaatiline füsioloogia
 2. Patofüsioloogia ja patoloogia

Röntgenooloogia: 40 tundi kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd

 1. Röntgenoloogilise vaatluse metodoloogia ja diagnostika
 2. Tugisamba-, suurte- ja väikeste liigeste radiograafiline diagnostika

Strukturaalne osteopaatia: 175 tundi kontaktõpet ja grupi praktikat 56 tundi

 1. Lihasenergeetilise tehnika biomehhaanika, füsioloogia ja põhimõtted
 2. Lihasenergeetiline tehnika vaagnal,alaseljal ja alajäsemetel
 3. Lihasenergeetiline tehnika nimmepiirkonnas, rinnakorvil ja roietel.
 4. Lihasenergeetiline tehnika kaelal ja ülajäsemetel

Müofastsiaalne osteopaatia: 40 tundi kontaktõpet ja gruppi praktikat 24 tundi

 1. Anatoomia ja füsioloogia
 2. Diagnostilised testid ,funktsionaalse seisundi hindamine ja korrektsiooni tehnikad
 3. Neuromuskulaarne massaaz

Kraniaalne osteopaatia: 147 tundi kontaktõpet ja grupi praktikat 66 tundi

 1. Koljuluude anatoomia ja füioloogia
 2. Koljuluude patofüsioloogia
 3. Osteopaatiline patoloogia
 4. Koljuluude diagnostilised testid ja korrektsioon
 5. Kliinilised tunnused
 6. Hambumushäired

Tsirkulatoorne osteopaatia: 42 tundi kontaktõpet, iseseisvat tööd 5 tundi ja grupi praktikat 10 tundi

 1. Lümfisüsteemi anatoomia ja füsioloogia
 2. Lümfodrenaazi tehnikad
 3. Veresoonte manipulatsioonid.
 4. Chapmani refeleksid

Vistseraalne osteopaatia: 162 tundi kontaktõpet ja grupi praktikat 63 tundi

 1. Kõhuõõne organite anatoomia-füsioloogia.
 2. Seedeorganite vistseraalne osteopaatia
 3. Kõri-neelu anatoomia,tehnikad.
 4. Südame-kopsu süsteemid.

Günekoloogia: 40tundi kontaktõpet ja grupi praktikat 20 tundi

 1. Eesnääre: anatoomia, füsioloogia, patofüsioloogia, testimine, korrektsioon
 2. Emakas, munajuhad, munasarjad: anatoomia, füsioloogia, patofüsioloogia, testimine, korrektsioon

Pediaatria, rasedus, raseduspataloogia 150 tundi kontaktõpet, iseseisvat tööd 15 tundi, grupi praktikat 20 tundi

 1. Laste osteopaatilise ravi metodoloogia
 2. Vaagnaluude biomehhaanika sünnituse ajal.
 3. Sünnituse biomehhaanika sõltuvalt loote asendist.
 4. Osteopaatilised konfliktid sünnituse ajal.
 5. Laste luusiseste kahjustuste korrektsioonitehnikad: kuklaluu, kiilluu, laubaluu, kiiruluude ja oimuluude puhul.
 6. Peamised probleemid, mis naistel sünnituse ajal esinevad või tekkida võivad.
 7. Korrektsioonitehnikad, mis kõrvaldavad disfunktsioonid.
 8. Raseda ettevalmistamine sünnitamiseks.
 9. Osteopaatilised tehnikad, mida sünnituse ajal kasutada.

Iseseisev praktika, koostöös mentoriga 736 tundi

Lõputöö ettevalmistus: iseseisevat tööd 460 tundi

Õpetajad:

 1. Sergei Tamberg-Stenkin
 2. Galina Piskunova
 3. Ragna Oro-Vister
 4. Vadim Kavrov
 5. Vyacheslav Nazarov

Õpingute lõpetamise nõuded,kontroll ja hindamine.

Kõik hindamised toimuvad skaalal arvestatud või mittearvestatud.

Õppurite teadmiste ja oskuste jooksvat kontrolli korraldavad ja viivad läbi Balti Osteopaatide Assotsiatsiooni Eksamineerimisnõukogu (BOAEN) poolt esitatud ja kooli direktori poolt kinnitatud ekspertidest osteopaatid.

Õpitud teadmiste kontrollimine toimub kirjalike ja praktiliste testide vormis .

Testid (vahearvestused) on sooritatud positiivselt,loetakse arvestatuks, kui õpilane pole eksinud osteopaatia põhitõdede vastu ja vähemalt 70 % esitatud põhjuse-tagajärje seostest on õiged.

Teoreetilise või praktilise vahearvestuste mitterahuldava tulemuse korral selgitatakse õppurile tema tehtud vigu ja tal on õigus kordus soorituseks ühe kuu jooksul peale ebaõnnestunud sooritust.

Õppurite õpitulemused säilitatakse koos BOA dokumentatsiooniga täiendkoolitust korraldanud kooli arhiivis.

Osteopaatia Erakooli lõpueksamiks koostab BOA juhatus käskkirja, milles peab olema kirjas:

 1. lõpueksami aeg ja koht,
 2. isikud, kes viivad läbi Osteopaatia Erakooli lõpueksamit ja tagavad selle teostuse kvaliteedi.
 3. ajakava päevade lõikes,
 4. eksamiruumid ja eksamiuülesanded
 5. lõppueksamil osalevate õppurite nimekiri

Lõpueksam toimub kliinilise eksami vormis, suuliste küsimuste – vastustega, mille käigus hinnatakse nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi oskusi osteopaadi pädevuse hindamiseks.

Lõpueksam on Eesti keeles.( Vajadusel tõlge eksamineeritava kulul)

Lõpueksamile eelneb lõputöö koostamine, mille esitamine on võimalik peale lõpueksami sooritamist.

Lõputöö teemad peavad olema õppuritega kinnitatud hiljemalt üks kuu pärast teise kursuse lõpuarvestust. Lõpueksamile pääsu eelduseks on kõigi vahearvestuste sooritus, osalus vähemalt 100% õppetundidest, täies mahus tehtud praktika koos praktika aruande kaitsmisega.
Kooli direktori ettepanekul on õigus lubada lõpueksamile õppur, kellel on eeldused täitmata kuid kelle eelnev õppeedukus näitab, et ta oleks suuteline eksamit edukalt sooritama.

Eksameid võtab vastu BOAEN poolt esitatud ja kooli direktori poolt kinnitatud eksamikomisjon. Lõputöid retsenseerib BOAEN´i liige.

Lõppueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on vastanud õigesti vähemalt 70 % küsimustest ja praktilises töös on järginud osteopaatia põhitõdesid ja manipulatsioone.

Kui kooli lõpueksam jääb sooritamata, on õppuril õigus sooritada korduseksam järgmisel aastal.

Kool loetakse lõpetatuks, kui lõpueksam on sooritatud.

Kooli edukalt lõpetanule omistatakse osteopaadi kvalifikatsioon ja diplom.

Õppekava õpiväljundid:

Õppekava läbinud õppur on omandanud endale järgmised osteopaadi pädevused:

 1. Osteopaatia ajalugu, põhimõtted ja lähenemine tervishoiule;
 2. Põhiteadusharud, mis on olulised osteopaatiapraktikas;
 3. Diagnoos ja raviplaan;
 4. Teadmised manuaalsetest ravisekkumise mehhanismidest ja biokeemilisest, rakutasandi ja üldanatoomilisest ravivastusest;
 5. Võime hinnata kriitiliselt meditsiinilist ja teaduslikku kirjandust ja kasutada praktikas asjakohast ja ajakohast teavet;
 6. Palpeerimispädevus ja kliinilised oskused keha väärtalitluse diagnoosimiseks põhirõhuga osteopaatilisel diagnoosil;
 7. Pädevus mitmekülgsetes osteopaatilistes oskustes;
 8. Pädevus füüsilise läbivaatuse tegemisse ning asjakohaste proovide ja andmete, sh pildidiagnostika ja laboritulemuste mõistmise osas;
 9. Teadmised ja oskused diagnostikas ja osteopaatilises ravis osteopaatiamudelite ja tulemuste hindamise abil;
 10. Põhjalikud teadmised osteopaatilise ravi näidustuste ning teatud osteopaatiliste võtete vastunäidustuste kohta;
 11. Tervishoiu eetilised ja juriidilised aspektid;
 12. Baasteadmised üldkasutatavast tavameditsiinist ning täiendavast ja alternatiivsest meditsiinist;
 13. Teadmised praktika-, finants- ja andmehaldusest ning osteopaatiapraktikaga seotud eeskirjadest; ja
 14. Eneseteadlikkus ja enesekriitika oskus ning võime vastata positiivselt patsientide ja kolleegide tagasisidele.

õppekava