Osteopaadi ametijuhend

OSTEOPAADI AMETIJUHEND  osteopaatia_logo_05012016

Osteopaat

Tööpiirkond

Eesti Vabariik, kaasneda võivad välislähetused

Koht ettevõtte struktuuris

Vahetu juht

Tegutseb iseseisvalt, lähtudes oma kutsetegevusest ja kvalifikatsioonist

Alluvad

Puuduvad

Kes asendab

Osteopaat

Keda asendab

Osteopaat

Koostöö

Teised tervishoiuteenuste osutajad

Kvalifikatsioon ja oskused

Osteopaadi diplom, mis on väljastatud Peterburi Kõrgema Meditsiinilise Osteopaatilise Akadeemia poolt või muu diplom, mis on ENIC/ NARIC poolt sellega võrdsustatud ja on kooskõlas Euroopa Standardikomitee poolt kinnitatud „Osteopaatilste raviteenuste osutamine“ standardiga

Hindamine

Atesteerimine kord 3 a jooksul vastavalt läbitud õppekavale või juhul kui on olemas läbitud täiendõppe tunnistused 2 aasta vältel.

TÖÖ LÜHIKIRJELDUS

Osteopaadi töö eesmärgiks on patsiendi füüsilise ja vaimse tasakaalu saavutamine osteopaatiatehnikate abil. Osteopaadi lähenemine tervishoiule on patsiendikeskne ja suunatud pigem patsiendi tervisle, mitte haigusele.

Osteopaadid kasutavad patsiendi struktuuriliste ja funktsionaalsete aspektide muutuste tuvastamiseks ja hindamiseks verbaalset ja manuaalset kontakti, mille käigus määratletakse tervist pärssivad muutused funktsioonis ja liikumises ning tegeletakse nende muutuste raviga.

Osteopaat suudab tõlgendada nii verbaalset kui mitteverbaalset kommunikatsiooni. Läbivaatuse tulemusena koostatakse tegevuskava. Osteopaatilise ravi eesmärk võib olla ennetav, tervendav, palliatiivne või adjuvantne. Osteopaadid püüavad aidata patsiendil taastada võimalikult suures ulatuses tema loomulikku struktuurset terviklikkust ja funktsiooni. Osteopaadid juhendavad patsienti mõistma ravi võimaliku mõju olulisust ning suurendavad patsiendi teadmisi ja kinnipidamist individuaalsest harjutuskavast, ennetavatest meetmetest, elustiili ja dieedi kohandamisest ning tervishoiumeetodite kasutamisest vastavalt vajadusele.

Osteopaadi tegevuse eesmärgiks on taastada keha tasakaalustatud liikuvus, koordinatsioon ja rüht.

Peamised tööülesanded

Töötulemused ja kvaliteet

Patsiendi seisundi klassifitseerimine

On hinnatud, et juhtum kuulub osteopaadi pädevusse;
Kui juhtum ei kuulu osteopaadi pädevusse, on patsiendile antud soovitus edasisesks pöördumiseks.

Anamneesi teostamine

On patsiendilt küsitud esinenud traumade kohta;
kasutatavate medikamentide kohta;
patsiendi isiklikku hinnangut enda hetkeseisundile;
on teostatud osteopaatiline kuulamine.

Osteopaatiliste tehnikate kasutamine

On kuulatud patsiendi isiklikku rütmi (seljaaju vedelikku liikumist);

Vastavalt anamneesile on valitud sobiv(ad) osteopaatilised tehnikad patsiendi seisundi parendamiseks;

Valitud osteopaatilisi tehnikaid on kasutatud kuni keha vastuvõtuvõime ammenduniseni.

Saavutatud kehaseisundi tasakaalustamine

Tasakaalustamistehnika on sooritatud vastavalt eelnevalt valitud osteopaatilistele tehnikatele.

Tegevuskava koostamine peale 1. seanssi

Patsiendile on antud kodune ülesanne või soovitused;
patsiendile on määratud järgmine protseduuri aeg.

Järgnevate seansside läbiviimine

Eelnevate seansside tulemused on hinnatud ja järeldused tehtud;
järgnev tegevuskava on koostatud,

Osteopaatilisi tehnikaid on kasutatud vastavalt määratud tegevuskavale.

Tegevuse dokumenteeerimine

Aeg, tegevus ja plaan on märgitud selleks ettenähtud ankeeti.

Patsiendi pretensioonide lahendamine

Pretensioon on vastu võetud;
pretensiooni olemus on klassifitseeritud;
pretensiooni lahendamine on püütud saavutada „win- win“ meetodil.

Isikuandmete kaitse

Patsientide isikuandmeid on töödeldud vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele;
osteopaadi poolt on tehtud kõik temast olenev, et patsientide isikuandmed ei satuks isikute kätte, kellel puudub selleks õigustatud teadmisvajadus.

Erialase pädevuse säilitamine

Erialase pädevuse säilitamiseks on käidud erialastel  täiendkoolitustel;
aastane erialane töökoormus vähemalt 1 tööpäev nädalas.

VASTUTUS

Osteopaat vastutab:

ametialase informatsiooni kaitsmise ja hoidmise eest;
patsiendisse mõistva suhtumise eest;
dokumenteerimise käigus kogutud informatsiooni õigsuse eest;
eetika koodeksi, mis on Euroopa Standardikomitee poolt standardis nr 16686 kinnitatud, järgimise eest;
enese kvalifikatsiooni ning osteopaatia praktikaks vajalike pädevuste hoidmise ja täiendamise eest.

ÕIGUSED JA VOLITUSED

Osteopaadil on õigus:

Saada patsiendilt infot teda puudutavate sündmuste ja tervise kohta;
jagada saadud infot patsiendi perearstiga;
otsustada oma tegevuskava ja seansside läbiviimise kordade üle.

TÖÖ ISELOOM

Osteopaatia on iseseisev tervishoiudistsipliin. Osteopaadid analüüsivad ja hindavad keha struktuuri ja funktsioonide terviklikkust, kasutades patsiendi diagnoosimiseks ja ravimiseks osteopaatiaprintsiipide kriitilist vaagimist.

Need printsiibid on järgmised:

Inimene on dünaamiline ja funktsionaalne tervik, kelle terviseseisundit mõjutab keha, mõistus ja hing.

Kui üks süsteemiosa muutub, kahjustab see tervet süsteemi tasakaalu.

Kehal on eneseregulatsioonimehhanismid ja on olemuselt isetervenev. Inimene püüab alati taastada omaenda dünaamilist tasakaalu ja saavutada homöostaasi.

Struktuur ja funktsioon on inimolendi kõigil tasanditel vastastikku seotud.

Osteopaatiline lähenemine tervishoiule on patsiendikeskne ja suunatud pigem patsiendi tervisele, mitte ei keskendu haigusele. Osteopaadi diagnostika- ja ravivahendiks on tema käed.

Osteopaatia põhineb inimese füsioloogia, anatoomia, embrüoloogia ja teiste biomeditsiiniliste teaduste printsiipidel.

           

OSTEOPAATIA ERAKOOL

Täiskasvanute täiendõpe meditsiinilist haridust omavatele tervishoiu töötajatele
TOP